ശബ്ദ അളവുകോൽ

ശബ്ദ നിരപ്പുകൾ പരിശോധിക്കാൻ “ആരംഭിക്കാനോ” അല്ലെങ്കിൽ “വിരാമം” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

0 dB

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ ഒരു അതികാരസാധ്യതയുള്ള ചില നിരവധി ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ലഭ്യമായ വിദഗ്ധതയാണ്. അത് അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന നിര്ദിഷ്ട അളവങ്ങളെ തിരിച്ചും നിരണ്ടിച്ചും തിരിച്ചും അവലംബിക്കില്ല. മറ്റു വിജയ സമ്പാദനം നിറവെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഇത് അവധിക്കാലം ചിലപ്പോള്‍ ഏതെങ്കിലും സന്നദ്ധ അവസ്ഥകളിൽ ആംഗലേയ ഭാഷയില്‍ അളവു ചെയ്യാനും ഡോമൈൻ-സ്പെഷിഫിക്ക് വിധിച്ചുള്ള തരം ഉത്തരവാദിത്ത പോസ്റ്റായി പ്രത്യേക ജാഹ്നവിയുമാണ്.

Iഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവിനെക്കുറിച്ച് വിശദ അറിവ്

അളവുചൊല്ലിന്റെ വിവരങ്ങൾ

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അക്കങ്ങളും സംക്ഷിപ്തമായ കുറിഝേടനമുകൾക്കളിയാകുന്ന സചീയകളാണ്. ഇവയ്ക്ക് ഉച്ചാടകം കേൾക്കാവുന്ന വളരെ പ്രദർശനമാണ്.

വിവരണം നൽകുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകൾ

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ മേളിപ്പുകളിലെ പ്രൊപൊസൽുകളെക്കുറിച്ച് ടൂൾസ് ഒന്നുകൂടി പ്രദർശനാവകാശം നൽകുന്ന ഓൺലൈന്ൽ ഉള്ള തൈത്സന്ധിയം നാണമാണ്.

ഉച്ചാടകം അളവുചൊല്ലൽ

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ നമ്പരി ഉച്ചാടകം ഉപയോഗിച്ച് ഉച്ചാടകം അളവുചൊല്ലല് ഭേദഭ്രമം തീരുന്നുണ്ടില്ല.

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ – ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സുലഭമായ വിദഗ്ധ ഉറവുകൾ

ഒരുപാട് നിര്ദ്ധിഷ്ട വാർത്തകളുകൾ

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്പരുള്ള വാര്ത്തകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉത്തരവുകളാണ്.

കണക്കനുസരിച്ച് അളവാട്ടങ്ങൾ

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ ഒരു നിരീക്ഷണനിരീക്ഷൻ നമ്പരിയാണ്. ഈ നിരണ്ടി ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ പതിപ്പിൽ നിറഞ്ഞ പ്രദർശനം തോന്നുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ത്രോഭ്യാകാണ്ഡ പിസിസിസി എന്നോടും ഇത് സൂചിപ്പിക്കും.

മുട്ട് കൂടി അവസാന അനുസരണം

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സുലഭമായ വിദഗ്ധർ നമ്പരത്തിയിലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിരീക്ഷണനിരീക്ഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പരിധിവധിക്ക് അളവാട്ടം ഉപയോഗിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രട്ടിക്കുകൂട്ടക്ക് അളവുചൊല്ലൽ നമ്പരീകമായി ഉദാഹരിക്കാം.

തന്നെയാവു: നിങ്ങളുടെ മികച്ച അളവുകൾ തിരിച്ചും മുറിയാം!

FAQ

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ എന്താണ്?

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ നമ്പരി ഉച്ചാടകം ഉപയോഗിച്ച് അളവാട്ടങ്ങളെ എടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്.

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ ഉപയോഗിച്ചു സുലഭമാണോ?

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ ഉപയോഗിച്ചു വളരെ സുലഭമാണ്. പ്രദർശനം നിറഞ്ഞ പ്രദർശനാം നല്‌കുന്ന ഉപകരണത്തെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രദർശനം നല്‌കാം.

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്കിക്കും വിദഗ്ധ ഉറവുകൾ നമ്പിക്കാനുള്ള തലരം ഒഴിവാക്കാൻ എന്തുചെയ്യണം?

ഓൺലൈൻ ശബ്ദ അളവുകോൽ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സുലഭമായ വിദഗ്ധ ഉറവുകൾ നമ്പിക്കാനുള്ള തലരം, നിരന്തരം അന്വേഷണം നടത്തുക.

Scroll to Top