ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ

ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੇਵਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ “ਸ਼ੁਰੂ” ਜਾਂ “ਵਿਰਾਮ” ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਂਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

0 dB

਑ਨਲਾਈਨ ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਆ ਕਨਟੈਂਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਑ਨਲਾਈਨ ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ

਑ਨਲਾਈਨ ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜੇ ਸਰਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੀਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੁਨੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਓਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਣਤੀ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਨੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੁੰਦ ਪ੍ਰੀਵਾਜ ਸ਼ੈਡੂਲ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਔਜਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਲਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਟੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰਕ

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਭਣ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੜ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਕੁਏਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੇਨਿਗ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਨੂੰ ਆਖ੍ਰਿਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਿਹਤਮੁੰਦ ਪ੍ਰੀਵਾਜ ਸ਼ੈਡੂਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ?

ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਣਨਾ?

ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਓਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਖਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਲ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮਯ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤ ਦੀ ਸੁनਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਨੀ ਪੱਧਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Scroll to Top